Overige berichten

Voordelen van huisbezoeken voor de patiënt in klinisch onderzoek

Voordelen van huisbezoeken voor de patiënt in klinisch onderzoek

Aangezien de organisatie van huisbezoeken vrij complex kan zijn, hebben sommige CRO’s (clinical research organization) zich gespecialiseerd in het aanbieden van diensten specifiek gericht op huisbezoeken tijdens klinische studies. Deze diensten kunnen het volgende inhouden:

  • Het transport, de voorbereiding en de toediening van het studiegeneesmiddel
  • Training en educatie van de verzorger en/of patiënt
  • Observatie
  • Het meten van parameters, bloedafname, ECG, …
  • Het verkrijgen van een geïnformeerde toestemming
  • De verzameling, voorbereiding, verpakking en verzending van stalen
  • Rapporteren van nevenwerkingen
  • Rapporteren van patiënten resultaten en vragenlijsten invullen

Het meest voor de hand liggende, en waarschijnlijk ook het meest belangrijke, voordeel voor de patiënt is de gewonnen tijd, aangezien deze eindig en kostbaar is. Omwille van de verplichte bezoeken aan het ziekenhuis, de vaak lange wachttijden in het ziekenhuis, de transporttijd, de verstoring van de dagelijkse routine, …, kan een klinische studie veel tijd van de patiënt in beslag nemen. Vooral bepaalde groepen van patiënten, zoals ernstig zieke patiënten waarvoor ziekenhuisbezoeken erg moeilijk kunnen zijn, patiënten met een zeldzame aandoening waarvoor de afstand tot het ziekenhuis vaak erg lang kan zijn, kinderen waarvan de deelname een grote impact heeft op de ouders, patiënten die regelmatig verhuizen en deelnemen aan een langdurige studie, patiënten die geen werk kunnen missen om naar het ziekenhuis te komen, patiënten met een drukke agenda, patiënten met een angst voor ziekenhuizen, …, kunnen baat hebben bij een lager aantal ziekenhuisbezoeken. Volgens Lopienski, gaf 38% van de patiënten die vroegtijdig een studie beëindigd hadden aan, dat de ziekenhuisbezoeken als stresserend ervaren werden, ten opzichte van slechts 16% van de patiënten die de studie volledig doorlopen hadden. Verder leeft 70% van de potentiële deelnemers niet in de buurt van een onderzoekssite, waardoor mogelijks patiënten worden uitgesloten om aan een studie deel te nemen ten gevolge van hun woonplaats. Hierdoor worden ze ontnomen van de mogelijkheid om een nieuwe, mogelijks voor hen voordelige, therapie te testen.

Naast de tijd die een studie inpalmt, hangen er vaak ook kosten vast aan een studiedeelname. Hoewel een studie normaal gezien geen extra kosten mag meebrengen voor de deelnemers, moeten ze vaak wel een parkeerticket betalen, kinderopvang zoeken tijdens elk bezoek en werk missen. Deze kosten zouden allen verminderd kunnen worden door het implementeren van huisbezoeken. Aangezien de patiënten mee kunnen beslissen waar en wanneer de huisbezoeken plaatsvinden, is er minder kans dat ze werk moeten missen, opvang moeten voorzien of voor parking moeten betalen.

Tot slot zullen de patiënten op lange termijn ook beter worden van een verkorte duur van de klinische studies. Ten gevolge van een hogere inclusiesnelheid, zullen nieuwe producten sneller op de markt kunnen komen. Verder kan de verkorte duur de kosten van een klinische studie verkleinen, waardoor de marktprijs van de nieuwe therapie ook zal verlagen.

LinkedIn