Privacyverklaring

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke: Delta Healthcare Consulting: Delta Clinical bv, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek, BTW: BE0548.986.049.
(hierna: Delta Clinical)

Delta Clinical wilt u met deze Privacyverklaring inlichten over de informatie die over u wordt verzameld, de doeleinden waarvoor we die informatie kunnen gebruiken en de wijze waarop die informatie kan worden gecorrigeerd of gewijzigd.

Deze verklaring werd opgemaakt in uitvoering van:

 • De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten (hierna: de “Privacywet”) en haar uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet.
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing wordt op 25 mei 2018, en zijn uitvoeringswetten en -besluiten.

Mochten er na het lezen van deze verklaring nog vragen zijn, dan kan u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of DPO (Data Protection Officer) via deze weg: DPO@deltaclinical.be.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1. 1.1. Delta Clinical is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van het huidige Privacy beleid, mede in lijn met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna: GDPR).

1.2. Artikel 4 van de GDPR definieert “persoonsgegevens” als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” Het gaat hier dus NIET over bedrijfsgegevens!!

1.3. 1.3. Artikel 4 specifieert daarnaast ook dat het “verwerken van persoonsgegevens” het volgende inhoudt: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1 Delta Clinical verwerkt volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres,
  Deze gegevens zijn bij ons terecht gekomen door:

  • dat u ze aan ons heeft bezorgd tijdens of voorafgaand bij een persoonlijk onderhoud;
  • de registratie en het inloggen op onze website: https://www.deltaclinical.be/nl/;
  • het plaatsen van een bestelling via voornoemde website;
  • dat u zich inschrijft op onze nieuwsbrief;
  • dat u aan een wedstrijd deelneemt via voornoemde website of nieuwsbrief;
  • door deelname aan een klinisch onderzoek;
 • IP-adress
  Deze gegevens zijn bij ons terecht gekomen door:

  • het bezoeken van onze website: https://www.deltaclinical.be/nl/
 • Rijksregisternummer; gezondheidsgegevens; genetische gegevens; biometrische gegevens; gegevens met betrekking tot de zorg.
  Deze gegevens zijn bij ons terecht gekomen door:

  • In het kader van klinische studies
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
  Deze gegevens zijn bij ons terecht gekomen door:

  • het plaatsen van een bestelling via voornoemde website

Artikel 3.DOEL

3.1 Delta Clinical gebruikt de gegevens die worden verzameld met als doel om met u in contact te komen of te blijven aangaande te leveren diensten en/of goederen, het opvolgen van geleverde diensten en/of goederen of om op al uw vragen te kunnen antwoorden. Dit is een precontractuele of contractuele relatie.

3.2 Concreet verwerkt Delta Clinical uw gegevens met de volgende doelen in het achterhoofd:

 • leveren van diensten: wij gebruiken gegevens om transacties vlot te laten verlopen en om onze diensten aan u te kunnen leveren;
 • klantondersteuning: we gebruiken gegevens om ondersteunende diensten te kunnen bieden, zoals assistentie bij registratie, annulatie, vraag naar bijkomende informatie,… ;
 • bedrijfsactiviteiten: we gebruiken de gegevens voor onze klantenadministratie, om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren;
 • uitvoeren van klinische studies.

Mochten wij per uitzondering toch andere persoonsgegevens van u privé ontvangen, dan zal dit enkel gebruikt worden voor 1 welbepaald doel en slechts tijdelijk worden bewaard.

Artikel 4. MARKETINGDOELEINDEN

4.1 KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website van onze onderneming worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

4.2 GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe surfers de onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Ierland, Dublin. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

4.3 NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

4.4 LINKEDIN

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociaal netwerk LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale mediakanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie later).

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (welk regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

4.5. 4.5. CONTACTFORMULIER

Op onze website kan u vragen aan ons stellen via een contactformulier waarbij u bepaalde gegevens zoals uw naam en emailadres met ons zal delen.

4.6 GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden als u deze voor akkoord aanklikt. Volgens privacy-by-design staan de analytische cookies default op af. U kunt deze cookies ook uitzetten via uw browser.

Voor meer informatie kan uw onze Cookieverklaring raadplegen.

Artikel 5. BEWARING

Wij zullen uw gegevens bijhouden zolang u gebruikt maakt van onze internetapplicatie en zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde dienst of product te kunnen aanbieden.

Meer bepaald:

 • Handelsboeken: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel III.86 Wetboek van Economisch Recht en artikel 9 van het K.B. van 12/09/1983 tot uitvoering van de wet van 17/07/1975 op de boekouding van onze onderneming.
 • Rechtvaardigende bescheiden: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel II.86 Wetboek van Economisch Recht.
 • Bescheiden die niet als bewijs tegenover derden dienen: 3 jaar in origineel of afschrift waarbij opnieuw Artikel III.86 van het Wetboek van Economisch Recht geldt.
 • De gegevens over de klinische studies worden bewaard tot minstens 25 jaar na de voltooiing van de studie. Dit is vastgelegd in artikel 58 van de EU-verordening 536/2014 voor geneesmiddelenonderzoek, ook wel bekend als de Clinical Trial Regulation (CTR). De CCMO acht het aanvaardbaar deze bewaartermijn alvast te hanteren vooruitlopend op het van toepassing worden van deze verordening.

Artikel 6. BEVEILIGING

Voor deze verwerking nemen wij de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens optimaal te beschermen rekening houdend met de aard van de gegevens en de hiermee gepaard gaande risico’s. Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens en hebben volgende maatregelen in voege voor de beveiliging van uw gegevens:

 • de computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord;
 • alle computers zijn uitgerust met een Small Office Security oplossing dewelke natuurlijk steeds “up-to-date” gehouden wordt en automatisch meerdere scans uitvoert. Alle Windows-installaties worden automatisch van updates voorzien. De installatie wordt minstens 1 maal per maand gecontroleerd en eventueel manueel gestart;
 • de data is opgeslagen op een deel van de schijf die ingericht is als “gegevenskluis.” Deze is versleuteld en enkel te bereiken na opstarten van de computers + Windows aanmelding + openen van een wachtwoordenkluis;
 • om gegevensverlies te vermijden bij verlies van de computers, maken wij dagelijks back-ups naar een versleutelde cloud-omgeving;
 • alle wachtwoorden worden beheerd en in de cloud-omgeving opgeslagen;
 • onze medewerkers zijn volledig ingelicht ivm het veilig omgaan met uw persoonsgegevens en zijn door hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding gehouden;
 • er worden geen gegevens op papier bijgehouden gezien de mogelijkheid van online registratie en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Het verleden leert ons dat geen enkel risico volledig wordt vermeden en mochten wij op de hoogte zijn van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen of onrechtmatige wijziging, beschadiging of mogelijk verlies van uw gegevens, zullen wij onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken en in de toekomst te vermijden. Hierdoor zal ook de mogelijke schade voor u zeer beperkt blijven.

Artikel 7. DOORGIFTE

Aan volgende partijen geven wij uw gegevens door en dit voor onderstaande vermelde doelen:

 • de boekhouder om te voldoen aan onze wettelijke eisen van boekhouding;
 • voor werknemers: Het sociaal secretariaat met als doel de loonberekening;
 • de leverancier van deze applicatie met als doel de beveiliging en de werking van deze internet applicatie te verzekeren;
 • we delen ook gegevens wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; en om de rechten van Delta Healthcare Consulting te beschermen.
 • aan opdrachtgevers mogelijks gelegen buiten de EER in strikt gepseudonymiseerde vorm waardoor identificatiegegevens zoals naam en adres worden gescheiden van de resultaten.

Het gaat hierbij enkel om uw algemene persoonsgegevens en deze zullen niet doorgegeven worden aan organisaties en of personen voor marketingdoeleinden.

Voor andere partijen geldt dat wij dit enkel doen na uitdrukkelijke toestemming van u of in opdracht van u.

Met boven vermeldde partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin bepaald wordt dat ook zij zich dienen te richten naar de GDPR richtlijnen.

Ten alle tijden zullen wij waken over het feit dat uw persoonsgegevens NIET buiten de EER opgeslagen zullen worden zonder een degelijke garantie van eventueel betreffende partijen, dat ook zij volledig voldoen aan de GDPR/AVG wetgeving.

Artikel 8. UW RECHTEN

Hieronder volgt een opsomming van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, of deze van toepassing is/zijn en hoe u deze kan laten gelden:

 • Inzage: U heeft recht om inzage te vragen over welke gegevens wij van uw bezitten en mochten er fouten of onvolledigheden zijn, vragen tot rechtzetting, aanvulling en zelfs verwijdering. Art. 12-13-14 GDPR
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te passen. Art. 15 GDPR
 • Opgelet!: Indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar uitgevoerd mits wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor andere redenen dan aangehaald in onze doel omschrijving punt 3. Denk hierbij vooral aan fiscale en sociale wetgeving.
 • Overdraagbaarheid: Indien u van dienstverlener wil veranderen zullen wij uw persoonsgegevens in een digitaal leesbaar standaardformaat, aan de nieuwe organisatie overhandigen. Art. 19 GDPR
 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Aangezien wij dit niet uitvoeren is dit ook niet van toepassing.
 • Bezwaar tegen gegevensverwerking: Deze is enkel van toepassing indien uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing maar aangezien wij ook dit niet uitvoeren is dit dus niet van toepassing.
 • Recht op transparantie: U wordt geïnformeerd over de inhoud van deze privacyverklaring via deze link, als bijlage bij elk elektronisch contact en zichtbaar geplaatst in onze kantoren.

Op eenvoudige aanvraag kan u een afschrijft bezorgd worden. Als u één of meerdere van deze rechten wil laten gelden gelieve dit dan schriftelijk aan te vragen met als bewijs van uw dubbele Opt-In verificatie per email en wij zullen binnen 30 dagen hierop reageren.

Artikel 9. KLACHTEN

Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of deze privacyverklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren.

U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoritiet = GBA (de oude Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00.

ARTIKEL 10: VARIA

Deze privacyverklaring treedt in werking op 4 mei 2023.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.