Overige berichten

Uitdagingen van thuisvisites in het kader van klinisch onderzoek

Clinical trial services

Hoewel huisbezoeken veel voordelen met zich meebrengen, moet er ook aandacht gevestigd worden op enkele uitdagingen.

Sponsors hebben vaak het idee dat aan huisbezoeken meer risico’s verbonden zijn. Hoewel dit niet noodzakelijk het geval is, moeten er wel enkele voorzorgsmaatregelen genomen worden. Gegevensbeveiliging moet bijvoorbeeld een prioriteit zijn. Aangezien er veel gevoelige patiënten informatie via het internet doorgestuurd wordt, moeten er extra maatregelen getroffen worden om een data-inbreuk te vermijden. Hierbij moet wel vermeld worden dat de jongere generaties zeer vrij zijn in het delen van persoonlijke informatie online en dat de definitie van privacy in de toekomst nog sterk kan veranderen.

Verder moet een robuust systeem opgezet worden ter kwaliteitscontrole om data van hoge kwaliteit te kunnen garanderen. Op logistiek vlak kunnen huisbezoeken ook een uitdaging zijn. In plaats van al het personeel en het materiaal op één locatie te hebben, moet de juiste persoon op de juiste plaats zijn, op het juiste moment en met het juiste materiaal. Hierdoor moet al het betrokken personeel getraind zijn en van het juiste materiaal voorzien zijn. De integratie van huisbezoeken moet duidelijk in het protocol van de studie beschreven zijn, zodat het ethisch comité alle van toepassing zijnde procedures kan evalueren. Verder moet de status van de huisbezoeken op regelmatige basis gerapporteerd worden, om de efficiëntie te kunnen garanderen.

Ook de onderzoekssite kan zich buiten spel gezet voelen als gevolg van de integratie van huisbezoeken. Hoewel sites vaak gebukt gaan onder het werk van verschillende studies en daardoor voordeel zouden halen uit de bijkomende ondersteuning, kunnen ze zich over het hoofd gezien voelen wanneer meer en meer taken van hen weggenomen worden. Echter moet steeds rekening met hen blijven gehouden worden, aangezien ze een belangrijke stakeholder blijven, vooral in de complexere klinische studies. Zoals eerder al vermeld werd, kunnen niet alle bezoeken thuis uitgevoerd worden. Complexe studies brengen complexe procedures met zich mee, die vragen om specifiek materiaal en een medische expert.

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat huisbezoeken nog steeds niet algemeen aanvaard zijn. In Latijns-Amerika, bijvoorbeeld, is het regelgevingskader ingewikkeld en zijn thuisverpleegkundigen in bepaalde regio’s schaars, wat het succesvol implementeren van huisbezoeken bemoeilijkt. Daarom moet de lokale situatie steeds mee in overweging genomen worden alvorens huisbezoeken te implementeren in een klinische studie. Verder kan je, ook al tonen veel farmaceutische bedrijven interesse in strategieën die studies meer patiënt georiënteerd maken, een bedrijfscultuur niet zomaar overnacht veranderen.

Hoewel er nog steeds enkele uitdagingen zijn omtrent de privacy, kwaliteit, logistiek, enz., kunnen de vele voordelen niet genegeerd worden. Ten eerste zal een vlottere rekrutering van patiënten een positief effect hebben op de resultaten, kosten en tijdlijn van een studie, wat de sponsor ten goede komt. Ten tweede zullen de sites die aan de studie meewerken minder belast worden door de bijkomende werklast en hierdoor meer tijd hebben om zich te focussen op de belangrijke taak van het rekruteren. Ten slotte, hoewel er veel verschillende stakeholders met verschillende belangen betrokken zijn bij een klinische studie, moeten de noden van de patiënt steeds op de eerste plaats komen. Doordat de patiënt minder impact op zijn/haar dagelijkse leven ondervindt, er een hogere kans is dat hij/zij kan deelnemen aan een klinisch studie en meer ondersteuning ervaart tijdens de studie, zijn de voordelen voor de patiënt onweerlegbaar. Hierdoor is de eindwinnaar van meer patiënt georiënteerde studies de patiënt zelf, aangezien ze uiteindelijk een snellere toegang zullen hebben tot nieuwe behandelingen aan een lagere prijs.

LinkedIn