PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Bij Delta Healthcare Consulting (dhcc) hechten we veel belang aan de bescherming van je privacy. Deze privacy verklaring heeft als doel om jou te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als kandidaat kan je er dan ook op rekenen dat we je persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer… steeds met de meeste zorg behandelen in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder met de Europese Verordening 2016/679 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (de ‘GDPR’).

Alle informatie die aan ons wordt verstrekt, wordt met zorg en discretie behandeld. Wij kunnen echter de veiligheid van persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en wij zijn niet aansprakelijk voor openbaarmaking daarvan, als gevolg van fouten in de overdracht of ongeoorloofde handelingen door derden.

De Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in acht genomen, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om hoge standaarden te implementeren. Het beschermen en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke data is altijd belangrijk geweest gezien we jarenlange ervaring hebben opgebouwd binnen clinical trials.

We blijven investeren om onze processen die gerelateerd zijn aan gegevensbescherming verder te optimaliseren en automatiseren.

Binnen dhcc hebben we het volgende geïmplementeerd:

  • Privacy by design: bij ontwerp van nieuwe systemen en procedures houden wij van bij het begin rekening met de regelgeving rond gegevensverwerking en -bescherming;
  • Awareness en alertheid creëren bij onze eigen werknemers;
  • We blijven onze processen evalueren en steeds verder finetunen op vlak van GDPR.

Intern wordt de toegang tot je persoonsgegevens beperkt tot de dhcc medewerkers voor wie de gegevens nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Daarnaast kunnen wij die gegevens die nodig zijn doorgeven aan externe leveranciers zoals bijvoorbeeld assessment centers.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig en rekening houdend met de toepasselijke verjaringstermijnen van een eventuele klacht of rechtsvordering.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de GDPR.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid, de wijze waarop dhcc je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt of als je persoonsgegevens die je aan dhcc hebt verstrekt, wilt bewerken of verwijderen, kan je een e-mail sturen aan be.jobs@deltaclinical.be.

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd, wijzigingen worden op de website geplaatst.

De Belgische rechtbanken van Antwerpen (afdeling Mechelen) zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacybeleid.